Kosten van onze bijstand 

Clïënten met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gefinancierde rechtshulp. Meer informatie vindt U op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

In betalende zaken hanteren wij een variabel uurtarief vanaf € 195,00 exclusief BTW. De hoogte is mede afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden. Het uurtarief wordt voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging tesamen met de bepaling van de hoogte van een voorschot voor salaris en kosten. 

U kunt ook kiezen voor een all-in tarief of een succes-tarief, dat is de combinatie van een laag start-tarief met daarnaast een "succes-tarief, afhankelijk van de uitkomst van de zaak. 

 

 

Gefinancierde rechtshulp op basis van een "toevoeging" 

 
HET AANVRAGEN VAN EEN TOEVOEGING


Als u een afspraak maakt met een advocaat, zal deze U vragen of U in aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval zal de advocaat een 'toevoegingsaanvraag' opsturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. 

LET OP !!: 

U kunt alleen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp op eigen aanvraag onder vermelding van Uw sofinummer ( = BSN ). Voor vreemdelingen wordt opgaaf verlangd van het V-nummer. Ook moet U zich bij het eerste contact met de advocaat kunnen legitimeren. Neem dus altijd een ID-kaart of paspoort mee. 


Beoordeling van de "eigen" aanvraag


De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van de belastinggegevens van 2 jaar eerder of U in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad heeft de bevoegdheid om bij de Belastingdienst gegevens op te vragen. Als blijkt dat U onjuiste gegevens hebt verstrekt wordt uw aanvraag afgewezen of wordt de reeds verstrekte toevoeging ingetrokken. In dat geval moet U de door de advocaat gemaakte kosten geheel zelf betalen. 

Als de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen, wordt daarvan een bericht verstuurd naar U, èn naar Uw advocaat. Op deze beslissing staat met welk inkomen rekening is gehouden en hoe hoog de eigen bijdrage is. Deze eigen bijdrage moet U rechtstreeks betalen aan uw advocaat. 

Nadat U de beslissing hebt ontvangen, hebt U met de Raad voor Rechtsbijstand niets meer te maken. Dat is alleen anders wanneer U het niet eens bent met de beslissing van de Raad of wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dat kan onder meer het geval zijn als U een andere advocaat neemt. 

Als de procedure is afgelopen dient de advocaat zijn rekening in bij de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft hiervoor niets te doen, dit speelt zich volledig tussen de advocaat en Raad voor Rechtsbijstand af. 

BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND


Het kan gebeuren dat U het niet eens bent met de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. U vindt bijvoorbeeld dat uw aanvraag ten onrechte is afgewezen of dat een te hoge eigen bijdrage is opgelegd. U kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing. Hoe dat moet, staat vermeld op de beslissing van de Raad. Als U het ook niet eens bent met de beslissing die op Uw bezwaar wordt genomen, kunt U naar de Rechtbank, en in hoger beroep naar de Raad van State. 

Rechtsbijstand tijdens voorlopige hechtenis :

 

Aan verdachten in voorlopige hechtenis wordt een advocaat toegevoegd. Dat betekent, dat de rechter aan de Raad voor Rechtsbijstand opdraagt een advocaat aan te wijzen. Dat wordt een "last tot toevoeging" genoemd. Bij een last tot toevoeging vindt de financiële toets plaats nadat de zaak is afgelopen. U krijgt daarover rechtstreeks van de Raad voor Rechtsbijstand bericht. Uw advocaat is daarbij niet betrokken.