Kosten van onze bijstand 

Clïënten met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gefinancierde

rechtshulp. 

Meer informatie vindt U op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

In betalende zaken hanteren wij een variabel uurtarief vanaf € 195,00 excl. BTW.

De hoogte is mede afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden.

Het uurtarief wordt voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden

afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging tesamen met de bepaling

van de hoogte van een voorschot voor salaris en kosten. 

U kunt ook kiezen voor een all-in tarief of een succes-tarief, dat is de combinatie

van een laag start-tarief met daarnaast een "succes-tarief, afhankelijk van de

uitkomst van de zaak. 

 

 

Gefinancierde rechtshulp op basis van een "toevoeging" 

 
HET AANVRAGEN VAN EEN TOEVOEGING


Als u een afspraak maakt met een advocaat, zal deze U vragen of U in

aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval zal de

advocaat een 'toevoegingsaanvraag' opsturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. 

LET OP !!: 

U kunt alleen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp op eigen

aanvraag onder vermelding van Uw sofinummer ( = BSN ). Voor vreemdelingen

wordt opgaaf verlangd van het V-nummer. Ook moet U zich bij het eerste c

ontact met de advocaat kunnen legitimeren. Neem dus altijd een ID-kaart of

paspoort mee. 


Beoordeling van de "eigen" aanvraag


De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van de belasting-

gegevens van 2 jaar eerder of U in aanmerking komt voor

gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad heeft de bevoegdheid om bij de

Belastingdienst gegevens op te vragen. Als blijkt dat U onjuiste gegevens

hebt verstrekt wordt uw aanvraag afgewezen of wordt de reeds verstrekte

toevoeging ingetrokken. In dat geval moet U de door de advocaat

gemaakte kosten geheel zelf betalen. 

Als de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen, wordt dat

bericht verstuurd naar U, èn naar Uw advocaat. Op deze beslissing

staat met welk inkomen rekening is gehouden en hoe hoog de eigen

bijdrage is. Deze eigen bijdrage moet U zelf betalen aan uw advocaat. 

Nadat U de beslissing hebt ontvangen, hebt U met de Raad voor

Rechtsbijstand niets meer te maken. Dat is alleen anders wanneer U

het niet eens bent met de beslissing van de Raad of wanneer

zich bijzondere omstandigheden voordoen of als na een veroordeling

de Raad voor Rechtsbijstand moet beoordelen of U de kosten alsnog

zelf moet betalen.


Als de procedure is afgelopen dient de advocaat zijn rekening in

bij de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft hiervoor niets te doen,

dit speelt zich volledig tussen de advocaat en Raad voor Rechtsbijstand af. 

 

BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND


Het kan gebeuren dat U het niet eens bent met de beslissing van

de Raad voor Rechtsbijstand. U vindt bijvoorbeeld dat uw aanvraag

ten onrechte is afgewezen of dat een te hoge eigen bijdrage is opgelegd.

U kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing. Hoe dat moet, staat

vermeld op de beslissing van de Raad. Als U het ook niet eens bent

met de beslissing die op Uw bezwaar wordt genomen, kunt U naar de

Rechtbank, en in hoger beroep naar de Raad van State. 

Rechtsbijstand tijdens voorlopige hechtenis :

 

Aan verdachten in voorlopige hechtenis wordt een advocaat toegevoegd.

Dat betekent, dat de rechter aan de Raad voor Rechtsbijstand opdraagt

een advocaat aan te wijzen. Dat wordt een "last tot toevoeging" genoemd.

Bij een last tot toevoeging vindt de financiële toets plaats nadat de zaak

is afgelopen. U krijgt daarover rechtstreeks van de Raad voor Rechtsbijstand

bericht. Uw advocaat is daarbij niet betrokken.