Wijze afhandeling klachten Stichting het Kleine Kantoren Overleg

van Advocaten in Rotterdam en Omgeving (KKO)

 

a. een deelnemer aan het Kleine Kantoren Overleg meldt zich bij bestuur

van de stichting KKO (hierna; KKO) met het verzoek de behandeling van

een klacht ter hand te nemen. 

b. het bestuur van het KKO zoekt vervolgens een bij het KKO bekende

advocaat aan en vraagt deze om op te treden als klachtfunctionaris. De

potentiële klachtfunctionaris is iemand die zelf werkzaam is op een klein

kantoor in R’dam en omgeving en bij voorkeur ervaren is op het

rechtsgebied waarop de klacht betrekking heeft. De naam van degene

over wie wordt geklaagd wordt niet genoemd. Wel het rechtsgebied en

overige relevante informatie, voor zover bekend gemaakt.

c. Als geen advocaat gevonden kan worden kan een van de bestuursleden

van het KKO beslissen om op te treden als klachtfunctionaris. Is ook dat

niet mogelijk, dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de advocaat

over wie wordt geklaagd, en kan deze de klacht zelf afdoen.

d. Degene over wie geklaagd wordt neemt zelf contact op met de onder

b. of c. vermelde potentiële klachtfunctionaris. Deze klachtfunctionaris

neemt vervolgens in overleg met degene over wie geklaagd wordt de

behandeling op zich en handelt volgens de klachtregeling van degene

over wie geklaagd wordt.

e. bij aanvaarding van de behandeling van een klacht, is de klachtfunctionaris

zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht volgens de

klachtregeling van degene over wie geklaagd wordt, de communicatie

met klager en degene over wie wordt geklaagd.

f. Het KKO registreert niets en informeert degene over wie geklaagd wordt

zo spoedig mogelijk: 1. of een klachtenfunctionaris bereid is gevonden en

wie dat is, dan wel; 2. of geen klachtenfunctionaris bereid is gevonden en

degene over wie wordt geklaagd zelf de klacht kan afdoen.   

g. Aan deze wijze van afhandeling van klachten door het KKO kunnen

geen rechten of aanspraken worden ontleend.