Strafrechtpraktijk Mr. G.A. Dorsman (KvK 24465066)

Kantooradres : Willem Coepijnstraat 7, 3065 LB Rotterdam

Telefoon : 010-2024249 Telefax : 010-2024250

Website : www.gerarddorsman.nl

 

Algemene voorwaarden  

 

Op alle werkzaamheden zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing

 

 

1.     Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Opdrachtgever wordt verzocht een bericht in te spreken op het antwoordapparaat, indien deze niet direct telefonisch te woord gestaan kan worden. Berichten en vragen kunnen gericht worden aan : info@gerarddorsman.nl.

2.     Collectcall-gesprekken worden  niet geaccepteerd.

3.     De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag, dat in onderhavige zaak onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

4.     Onze interne klachtenregeling en de Geschillenregeling Advocatuur zijn van toepassing op al onze werkzaamheden.

5.     Opdrachtgever is verplicht zich bij het verlenen van de opdracht te legitimeren.

6.     Opdrachtgever, die aanspraak wil maken op gefinancierde rechtshulp dient vòòr aanvang van de werkzaamheden alle door de Raad voor Rechtsbijstand benodigde gegevens waaronder personalia en BSN/sofinummer op te geven.

7.     Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn, dat terzake van alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, door hem/haar een voorschot verschuldigd is. Hij/zij is er tevens mee bekend, dat het verlopen van termijnen voor zijn/haar rekening en risico komt, indien door hem/haar niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij - na afgifte van de toevoeging - de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten ( i.e. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, etc. ) zijn voldaan.

8.     Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever tot het moment, waarop de Raad voor de Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever tot de datum van afgifte van de toevoeging.

9.     Opdrachtgever geeft toestemming voor het verwerken en bewaren van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever dient wijzigingen tijdig door te geven. De gevolgen van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

10.  Opdrachtgever stemt in met vernietiging van het papieren dossier 5 jaar na afsluiten van het dossier.

11.  Opdrachtgever verleent volmacht, om namens opdrachtgever de door derden aan opdrachtgever verschuldigde gelden namens hem/haar in ontvangst te nemen en daarmee eventuele nog openstaande declaraties en verschotten te verrekenen als bedoeld in gedragsregel 28 lid 2.

12.  Aanspraken op eventuele schade- en/of kostenvergoedingen worden op voorhand gecedeerd aan Mr. G.A. Dorsman en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Prinsenland. Daartoe wordt door opdrachtgever de cessieovereenkomst ondertekend ( bijlage ) 

 

Download
Cessie proceskosten.pdf
Adobe Acrobat document 50.2 KB