Strafrechtpraktijk Mr. G.A. Dorsman

(KvK 24465066)

Kantooradres : Willem Coepijnstraat 7, 3065 LB Rotterdam

Telefoon : 010-2024249 

Website : www.gerarddorsman.nl

 

Algemene voorwaarden  

 

Op alle werkzaamheden zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing

 

 

1.   Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Opdrachtgever wordt verzocht een bericht in te spreken op het antwoordapparaat, indien deze niet direct telefonisch te woord gestaan kan worden. Berichten/vragen kunnen gericht worden aan : info@gerarddorsman.nl.

2.   Collectcall-gesprekken worden niet geaccepteerd.

3.   De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag, dat in onder-havige zaak onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

4.   Onze interne klachtenregeling en de KKO-geschillenregeling zijn van toepassing op al onze werkzaamheden.

5.   Opdrachtgever is verplicht zich bij het verlenen van de opdracht te legitimeren.

6.    Opdrachtgever, die aanspraak wil maken op gefinancierde rechtshulp, dient vòòr aanvang van de werkzaamheden alle door de Raad voor Rechtsbijstand benodigde gegevens waaronder personalia en BSN/sofinummer op te geven.

7.   Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn, dat de werkzaamheden onder het bereik van de toevoeging eerst aanvangen nà afgifte van de toevoeging en dat terzake van alle werkzaamheden, die op verzoek van opdrachtgever voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, door hem/haar een voorschot verschuldigd is. Hij/zij is er tevens mee bekend, dat het verlopen van termijnen voor zijn/haar rekening en risico komt, indien door hem/haar niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij - na afgifte van de toevoeging - de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten ( i.e. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, etc. ) zijn voldaan.

8.    Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever tot het moment, waarop de Raad voor de Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever tot de datum van afgifte van de toevoeging.

9. Behoudens in geval van een gerechtvaardigde klacht van cliënt/opdrachtgever dient iedere declaratie te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet en het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 45 euro. Klachten over een declaratie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Bij uitblijven van tijdige betaling kunnen de werkzaamheden na kennisgeving aan cliënt/opdrachtgever worden opgeschort. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.

10. Opdrachtgever geeft toestemming voor het verwerken en bewaren van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever dient wijzigingen tijdig door te geven. De gevolgen van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

11. Opdrachtgever stemt in met vernietiging van het (papieren) dossier 5 jaar na   afsluiten van het dossier.

12. Opdrachtgever verleent volmacht, om namens opdrachtgever de door derden aan opdrachtgever verschuldigde gelden namens hem/haar in ontvangst te nemen en daarmee eventuele nog openstaande declaraties en verschotten te verrekenen als bedoeld in gedragsregel 28 lid 2.

13.  Aanspraken op eventuele schade- en/of kostenvergoedingen worden op voorhand gecedeerd aan Mr. G.A. Dorsman en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Prinsenland. Daartoe wordt door opdrachtgever op eerste verzoek de cessieovereenkomst ondertekend ( bijlage ). 

 

Download
Cessie proceskosten.pdf
Adobe Acrobat document 50.2 KB