Ons kantoor streeft naar maximale service aan en tevredenheid van cliënten. Helaas kan het voorkomen, dat onze uitleg niet goed is overgekomen of dat er andere klachten zijn over de dienstverlening. Ook dan zoeken wij naar een passende oplossing· Daartoe is er op ons kantoor een interne klachtenregeling en kunt U tevens een beroep doen op de Geschillenregeling van het Kleine Kantoren Overleg KKO te Rotterdam

 

kantoorklachtenregeling Strafrechtpraktijk Mr. G.A. Dorsman

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de

cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid

werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van

een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening

of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in

paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- Mr. G.A. Dorsman: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeen-

komst van opdracht tussen Mr. G.A. Dorsman en de cliënt.

2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de

kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten

binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten

van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp

van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat

wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht

erop dat het kantoor een kantoor-klachtenregeling hanteert en dat

deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht en/of de

algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij

of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden

voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij

de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling

die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de

Geschillenregeling KKO.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt

de klacht doorgeleid naar Mr. G.A. Dorsman, die tracht samen met de

cliënt tot een oplossing te komen.

2. Mr. G.A. Dorsman handelt de klacht af binnen vier weken na

ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling

aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de

termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

3. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de

klager en de advocaat over wie is geklaagd het oordeel over de

gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De advocaat over wie is geklaagd neemt bij de klachtbehandeling

geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de

behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De advocaat is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van

de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klager op de hoogte over

de afhandeling van de klacht.

3. De advocaat houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De advocaat registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.